Algemene Voorwaarden

Voorwaarden hondenschool “Spin & Kwispel”

Spin & Kwispel gevestigd te Laakweg 56 Nijkerkerveen aan Laakweg 56 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32169645

Artikel 1: Begrippen,
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Hondenschool : bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf,
op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
Trainer/Instructeur : eigenaar en /of medewerker van Spin & Kwispel.
Cursist : hondeneigenaar die Spin & Kwispel wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
Overeenkomst/Opdracht : de overeenkomst waarbij Spin & Kwispel zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.
Contractperiode : de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen of activiteiten.

Spin & Kwispel behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt, is de versie die te vinden is op www.spinenkwispel.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met Spin & Kwispel.
Er wordt vooraf een inschrijfformulier ingevuld, waarna Spin & Kwispel met u in contact treedt betreffende de mogelijkheden en nodige informatie.
Vervolgens kan een overeenkomst/opdracht worden aangegaan door te reageren op het aanbod van de Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken.
Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
De cursist heeft na het aanbod door Spin & Kwispel een bedenktijd van 7 dagen, hierna is dan ook de betaling van de cursus verplicht. Als de cursus al binnen 2 weken na de inschrijving aanvangt geldt er geen opzegtermijn meer en dient het gehele cursusbedrag te worden voldaan. Bij sommige cursussen kan er dan al worden begonnen aan de online beschikbare cursus.
In geval van niet tijdige betaling behoudt Spin & Kwispel zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
De cursist ontvangt na betaling van het cursusgeld een bevestiging van betreffende cursus.
Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij Spin & Kwispel heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus
Spin & Kwispel bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.
Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud Spin & Kwispel het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
Spin & Kwispel bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid of veiligheid van de andere deelnemers.
De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen. Ook de besmettelijke hondenhoest neusdruppel (kennelhoest). Een titerbepaling is ook mogelijk met daarbij de enting van de Ziekte van Weil + Kennelhoest.
Vooraf of bij aanvang van de cursus kan Spin & Kwispel vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.
Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door Spin & Kwispel aangewezen plek.

Artikel 4: Cursussen
Puppycursus: Cursist komt in aanmerking voor puppycursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van 8 weken.
Vervolgcursus: Cursist komt in aanmerking voor hondentraining wanneer de hond waarmee deel genomen wordt 4 maanden of ouder is.

Artikel 5: Annulering van lessen
Doorgang van de training wordt bepaald door Spin & Kwispel. Wanneer een les niet doorgaat zal de trainer/instructeur tijdig afmelden via de whatsapp groep. Wanneer de trainer/instructeur niet heeft afgezegd gaat de les door. Lessen die door Spin & Kwispel zijn afgelast worden verschoven. Ook een tekort aan deelnemers kan ervoor zorgen dat een cursus wordt verzet of geannuleerd.
Op feestdagen kan het zijn dat er geen trainingen en/of lessen plaats vinden bij Spin & Kwispel. Het lesrooster is te vinden in de groepsomschrijving van de whatsapp-groep.
Spin & Kwispel is in beginsel niet tot restitutie van cursusgeld verplicht.
Indien de cursist tijdens het voldoen van het cursusgeld (schriftelijk) of tijdens de eerste les vermeld welke data de cursist verhinderd is om deel te nemen aan de training bestaat de mogelijkheid de betreffende les(sen) eventueel te verschuiven naar een daaropvolgende week. Het is aan Spin & Kwispel om, de omstandigheden daarbij in acht genomen, dit te bepalen en hiervoor goedkeuring te verlenen.
Indien het verschuiven van lessen niet mogelijk blijkt te zijn, dan bestaat de mogelijkheid dat cursist eventueel een tegoedbon kan krijgen. Het is aan Spin & Kwispel om, de omstandigheden daarbij in acht genomen, dit te bepalen en hiervoor goedkeuring te verlenen.
Als de cursist één of meer lessen annuleert die niet aan het bovenstaande artikel 5.4 voldoen, is dit voor rekening van de cursist. Spin & Kwispel is hier niet aansprakelijk voor.
Als de cursist niet verschijnt op de afgesproken training is dit voor rekening van de cursist.
Bij groepsles heeft de cursist het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen.
Bij ziekte/afwezigheid van de trainer:
Zal de hondenschool een vervangende trainer/instructeur regelen; of
Haalt de trainer/instructeur de betreffende les op een nader te bepalendatum/tijdstip in.
Mochten er onverhoopt omstandigheden zijn waardoor de lessen wettelijk niet meer in groepsverband gegeven mogen worden kunnen we beslissen om over te gaan op (gedeeltelijke) online les. (zoals met de corona-maatregelen).

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool.
Spin & Kwispel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
Alle aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogst eenmaal het cursusgeld.
De aansprakelijkheid van Spin & Kwispel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Spin & Kwispel is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden.
Spin & Kwispel is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van Spin & Kwispel.
Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Spin & Kwispel op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
Spin & Kwispel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.
Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is steeds dat de cursist de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na het ontstaan of ontdekking daarvan, schriftelijk bij Spin & Kwispel meldt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist
De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan welactiviteit plaatsvindt.
De hondenschool adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt(maar) één hond onder de standaard WA verzekering.
De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Hondenschool Spin & Kwispel van(voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 8: Huishoudelijke regels
De cursist verklaart zijn hond preventief te behandelen tegen wormen, vlooien en teken. Dit ter bescherming van uw eigen dier en andere dieren.
Uw hond dient sociaal te zijn naar mens en dier.
De cursist geeft aan wanneer zijn/haar teef loops wordt of is. In overleg met Spin & Kwispel wordt gezocht naar een gepaste oplossing.
Spin & Kwispel kan te allen tijde een hond weigeren, maar er zal hiervoor altijd een verklaring worden gegeven.
Uw hond dient niet korter dan anderhalf uur voor de les gegeten te hebben. De hond na de les eten geven is uiteraard ook mogelijk.
Het is niet toegestaan om honden aangelijnd te laten snuffelen en/of spelen met elkaar.
Zieke of kreupele honden worden niet toegelaten in de les.
Na elke les mogen de honden los met elkaar spelen om te socialiseren, de eigenaar van de hond blijft verantwoordelijk en kan Spin & Kwispel niet aansprakelijk stellen.
Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s, stroombanden en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van Spin & Kwispel. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.

Artikel 9: Copyright
Alle door Spin & Kwispel verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens
Spin & Kwispel respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat (persoonlijke) informatie die de cursist aan de hondenschool verstrekt vertrouwelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de vigerende regelgeving wordt verwerkt.

Artikel 10: Geschillen
Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
Als enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige voorwaarden van kracht.
Als er geschillen zouden ontstaan naar aanleiding van het aanbod of uitvoering van dienstverlening zullen partijen trachten deze in eerste instantie in goed overleg op te lossen, al dan niet met behulp van een onafhankelijke derde.

Versie 6 mei 2018

Voorwaarden uitlaatservice “Spin & Kwispel” 

Artikel 1 – Definities
Opdrachtnemer : Hondenuitlaatservice (hierna: HUS) Spin & Kwispel – ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  32169645
Opdrachtgever : Eigenaar van de hond(en)
Opdracht : Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de
opdrachtnemer. Of het lesgeven of trainen bij en van de honden.
Inschrijfformulier : Overeenkomst tussen de HUS Spin & Kwispel en de opdrachtgever,
waarbij de HUS Spin & Kwispel de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs
Hond : Hond(en) van de opdrachtgever welke door de HUS Spin & Kwispel.
uitgelaten worden.

Artikel 2 – Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tenzij er iemand is die de HUS Spin & Kwispel moet vervangen (bv. Tijdens vakanties of ziekte), de opdrachtgever wordt hiervan wel op de hoogte gesteld.
HUS Spin & Kwispel behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
HUS Spin & Kwispel kan ten alle tijden een dier weigeren, maar zal hier altijd een verklaring voor hebben
De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s (“Hier”, “Zit”, “Wacht” en “Volg”) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient de hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.
Loopse teven, kunnen niet mee met de groepswandeling van één uur. U kunt wel gebruik maken van een individuele wandeling, als de planning dat toelaat. Mocht u ervoor kiezen om de hond zelf uit te laten kan deze wandeling helaas niet worden gerestitueerd.
Honden die met de uitlaat mee gaan krijgen een penning met naam en telefoonnummer van de uitlaatservice. Deze dient de eigenaar om te doen op de dagen dat de hond mee gaat. Op deze penning zit een borg van €10.

Artikel 3 – Gezondheid
De hond dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest. Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren. Titeren is ook een optie met als toevoeging de entingen tegen de Ziekte van Weil en Besmettelijke hondenhoest.
De opdrachtgever dient de HUS Spin & Kwispel zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf door de opdrachtgever aan de HUS Spin & Kwispel kenbaar zijn gemaakt.
De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt de HUS Spin & Kwispel om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.
Opdrachtgever verklaart zijn hond preventief te behandelen tegen wormen, vlooien en teken. Dit ter bescherming van uw eigen dier en de andere dieren.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever
Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en betrouwbaar in te vullen.
Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
Bij verhindering dient opdrachtgever zich van tevoren af te melden bij opdrachtnemer. Afmeldingen worden volgens normaal tarief berekend en dus gewoon in rekening gebracht, in uitzonderlijke gevallen kan de wandeling op een andere dag in dezelfde maand worden ingehaald, dit in overleg met Spin & Kwispel.
Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat HUS Spin & Kwispel toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
De hond moet opgenomen zijn in de W.A.- verzekering van de opdrachtgever. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
HUS Spin & Kwispel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond.
Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is.
Als er zich een geval voordoet waarbij niet duidelijk te achterhalen is welke hond de aanstichter is worden de kosten verdeeld over alle betrokkenen honden.

Artikel 5 – Rechten en plichten HUS Spin & Kwispel
HUS Spin & Kwispel zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
HUS Spin & Kwispel mag de hond bij groepswandelingen onaangelijnd uitlaten, tenzij anders is afgesproken
Opdrachtgever wordt (indien nodig) door HUS Spin & Kwispel op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van HUS Spin & Kwispel valt.
HUS Spin & Kwispel heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind of warmte of ziekte en onmacht.
HUS Spin & Kwispel dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren. In geval van hoge temperaturen en andere gevaarlijke weersomstandigheden kan er worden besloten de honden korter en/of individueel bij huis uit te laten voor de veiligheid van de hond, besluit de opdrachtgever dan toch zelf de hond uit te laten kan deze wandeling helaas niet worden gerestitueerd.
De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door HUS Spin & Kwispel met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond.
HUS Spin & Kwispel heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst b.v. in geval van onacceptabel gedrag van de hond.
HUS Spin & Kwispel is verplicht om op de afgesproken dagen de hond uit te laten.
HUS Spin & Kwispel kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte). De wandeling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer.
HUS Spin & Kwispel laat tijdig weten wanneer zij met vakantie is. Dit zal te zien zijn via het Doggydoggy.app systeem waarin alle honden staan ingeschreven en ieder zijn eigen account beschikt.

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling
Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door HUS Spin & Kwispel of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
HUS Spin & Kwispel is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer.
Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) HUS Spin & Kwispel niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
HUS Spin & Kwispel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal HUS Spin & Kwispel vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.
Indien HUS Spin & Kwispel aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.
De aansprakelijkheid van HUS Spin & Kwispel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
HUS Spin & Kwispel is nooit aansprakelijk als een dier ziek wordt.
HUS Spin & Kwispel is nooit aansprakelijk als een dier komt te overlijden.
HUS Spin & Kwispel is niet aansprakelijk voor schade aan derden. Opdrachtgever dient hiervoor een WA verzekering te hebben.
Katten zitten thuis en vallen daarmee onder uw eigen verantwoordelijkheid, zelfde geld voor andere dieren die verzorgd worden aan huis.

Artikel 7 – Betalingen
Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
HUS Spin & Kwispel is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient voor de eerste dag van de opdracht contant te zijn voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van opdrachtnemer. Via het doggydoggy systeem gaat dit via IDEAL en dus vooraf.
Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst van de zijde van opdrachtgever is HUS Spin & Kwispel gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt.
Opdrachtgever ontvangt in geval van contante betaling een bewijs van betaling (kwitantie) van opdrachtnemer.
In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is HUS Spin & Kwispel gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Bij maandkaarten dient de hond minimaal 1 vaste dag per week met de uitlaat mee te gaan.
Bij onvolledig of niet tijdig betalen ben ik genoodzaakt administratie kosten in rekening te brengen. Als er niet op tijd betaald is krijgt u binnen 3 dagen een herinneringsmail. 3 tot 7 dagen te laat betalen kost het u €5 euro administratie kosten. 7 dagen of langer te laat betalen kost u €8 euro extra administratiekosten. HUS Spin & Kwispel is niet genoodzaakt mijn diensten uit te voeren zolang er niet vooruit betaald is.
Bij opzeggen van het abonnement van de vaste dag dient er nog 1 volledige volgende maand te worden ingepland.
Het intake gesprek en de inschrijving is kosteloos.

Artikel 8- Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel
HUS Spin & Kwispel verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:
Niet zal dupliceren
Niet zal voorzien van adres
Zorgvuldig in huis zal bewaren
Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden
Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden
Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden
Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal HUS Spin & Kwispel de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
HUS Spin & Kwispel kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.

Artikel 9- Overige
Opdrachtnemer gaat natuurlijk ook wel eens met vakantie, deze vakanties worden op tijd (minimaal 1 maand voor data ) doorgegeven.
Bij ziekte of onmacht mag de HUS Spin & Kwispel altijd afzeggen, wij brengen u daarvan telefonisch of per mail op de hoogte.
Opdrachtgever geeft voor de 23ste van de volgende maand door als er veranderingen zijn, na de 23ste wordt de vaste dag wel doorberekend.

Bij de prive uitlaatdienst hanteren wij een annuleringstermijn van 1 week. Alles wat binnen deze week valt kan niet verschoven worden en rekenen wij door bij annulering.

Versie 8 mei 2018

Voorwaarden Konijnenpension “Spin & Kwispel”

Artikel 1 – Definities.
Dierenpension : De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van
het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.
Gastdier : Het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst
wordt/is gesloten.
Klant : De natuurlijke – of rechtspersoon, die met het dierenpension een
pensionovereenkomst  heeft gesloten.
Eigenaar : Degene die bevoegd is om namens het dierenpension
de  pensionovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.
Pensionovereenkomst : De overeenkomst tussen het dierenpension en de klant, waarbij  het
dierenpension zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde
periode te huisvesten  en te verzorgen tegen een door de klant te
betalen prijs.
Verzorging : De door het dierenpension uit te voeren werkzaamheden ten
behoeve  van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald
in deze algemene voorwaarden.
Huisvesting : Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels
en/of  terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het
gastdier.

Artikel 2 – Algemeen.
Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing,  tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.
Konijnenpension Spin & Kwispel stelt bezoekers in de gelegenheid om op bepaalde openingstijden  op afspraak de dierenverblijven te bezichtigen.
De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering  ervan tien dagen zijn verstreken, zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk  bezwaar is gemaakt bij Konijnenpension Spin & Kwispel.

Artikel 3 – Inschrijving.
Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in Konijnenpension Spin & Kwispel  wordt door het pension een reserveringsformulier/ klantenkaart gemaakt.
Het reserveringsformulier/klantenkaart bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van Konijnenpension Spin & Kwispel en de klant, adres waar de klant bereikbaar is  gedurende de pensionperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het  ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de  door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van het gastdier duurt.
Bij inschrijving ter plekke wordt het reserveringsformulier/klantenkaart door de klant en Konijnenpension Spin & Kwispel gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de pensionovereenkomst worden gegeven.
Het reserveringsformulier/klantenkaart,  voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de pensionovereenkomst. Dit geldt ook voor de inschrijfformulieren via de website waar een akkoord op deze voorwaarden wordt gegeven.
Bij telefonische reservering wordt het reserveringsformulier/klantenkaart per e-mail verzonden.
De klant dient het reserveringsformulier/klantenkaart, voorzien  van zijn handtekening retour te sturen naar het dierenpension. Wanneer dit reserveringsformulier  niet binnen 14 dagen retour gestuurd is komt er geen reservering tot stand en is  er dus geen overeenkomst. Een reservering die via de website is ingevuld is geldend wanneer Konijnenpension een bevestigende mail heeft terug gezonden.

Artikel 4– Betaling
Na reservering door de klant is de klant verplicht de reserveringskosten over te maken op het door Konijnenpension Spin & Kwispel vermelde banknummer. U ontvangt de factuur per email.
Betaling aan Konijnenpension Spin & Kwispel geschiedt binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
De op het reserveringsformulier vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij  anders aangegeven.
In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding  en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.
Konijnenpension Spin & Kwispel is in beginsel niet gehouden tot restitutie van de reserveringskosten.
Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is Konijnenpension Spin & Kwispel gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening  te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag.
De klant kan een bewijs van betaling ontvangen van het dierenpension.
In geval van niet tijdige betaling door de klant is Konijnenpension Spin & Kwispel gerechtigd   alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening  te brengen.
Konijnenpension Spin & Kwispel heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende   betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet  of niet volledig zal betalen.
Indien een reservering ongedaan gemaakt wordt buiten een termijn van 30 dagen voor de aanvangsdatum van de verzorgopdracht, is de opdrachtgever de reserveringsom (30%) verschuldigd. Uitzondering hiervan is het overlijden van het huisdier. Opdrachtgever moet hiervan wel een bewijsstuk van de dierenarts kunnen tonen. In deze uitzondering worden alleen de gemaakte kosten in rekening gebracht. Binnen het termijn van 30 dagen voor de aanvangsdatum rekenen we de gehele 100%.

Artikel 5 – Rechten en plichten van het Dierenpension.
Konijnenpension Spin & Kwispel verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst  gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.
Konijnenpension Spin & Kwispel verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen  van het gastdier, dat bij haar verblijft. .
Konijnenpension Spin & Kwispel zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen  van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.
Konijnenpension Spin & Kwispel mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende  middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van het dierenpension noodzakelijk is.
Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf  van het gastdier met het aangemelde gastdier bij Konijnenpension Spin & Kwispel meldt, mag het dierenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant aan Konijnenpension Spin & Kwispel wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen  conform het gestelde in art. 4.4.
Konijnenpension Spin & Kwispel is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren  voor het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het dierenpension verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.
Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in Konijnenpension Spin & Kwispel verblijft, is de klant de prijs per dag aan het dierenpension verschuldigd  die in de overeenkomst is overeengekomen.
Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging   van de pensionovereenkomst bij Konijnenpension Spin & Kwispel ophaalt, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. Ingeval de klant dit niet doet, heeft Konijnenpension Spin & Kwispel het recht het dier naar een  asiel te brengen.
De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs  te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.
Het Konijnenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding  te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

Artikel 6 – Rechten en plichten van de klant.
De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegeven  en bescheiden aan Konijnenpension Spin & Kwispel te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor  een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension.
De klant is aansprakelijk jegens Konijnenpension Spin & Kwispel voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens  en documenten met betrekking tot het gastdier.
De klant is verplicht bij de ondertekening van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk  bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in Konijnenpension Spin & Kwispel het bewijs  van inenting af te geven. (RHD1 RHD2 en Myxomatose)
Ook het  bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door Konijnenpension Spin & Kwispel aanvullend  vereiste inenting moet worden afgegeven.

Artikel 7 – Ziekte en/ of overlijden van het gastdier.
De klant machtigt hierdoor Konijnenpension Spin & Kwispel om in geval van ziekte van het gastdier  (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in het  dierenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen   te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.
Indien het gastdier tijdens het verblijf in Konijnenpension Spin & Kwispel onverhoopt komt  te overlijden, kan het dierenpension door een onafhankelijk deskundige sectie laten  verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van het dierenpension.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid.
Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan Konijnenpension Spin & Kwispel niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens  de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt  of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij  personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het dierenpension gebruik wenst  te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.
Konijnenpension Spin & Kwispel zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid   hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
Konijnenpension Spin & Kwispel is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden  directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension  en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenpension. Konijnenpension Spin & Kwispel is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde  hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.
Ingeval Konijnenpension Spin & Kwispel aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen  uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot   de overeengekomen pensionprijs.
De klant vrijwaart Konijnenpension Spin & Kwispel voor alle schades en rechtsvorderingen van  derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de  oproep in vrijwaring door het pension.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht.
In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens  gebied Konijnenpension Spin & Kwispel is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat het  dierenpension schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens   de wet bevoegde rechter.
Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft  niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden  tot gevolg

Versie 8 mei 2018

Voorwaarden oppasservice aan huis “Spin & Kwispel”

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
Opdrachtnemer : de verzorger van het dienstverlenende bedrijf Dierenverzorging Spin & Kwispel die huisdieren op het woonadres verzorgt.
Huisdier : het huisdier van opdrachtgever waar de overeenkomst voor gesloten is.
Opdrachtgever : persoon die het contract heeft afgesloten.
Opdrachtformulier : overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij
opdrachtnemer zich verplicht het huisdier gedurende bepaalde tijd te
verzorgen tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
Opdracht : door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de
verzorging van het huisdier als nader bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 2- Algemeen

Op het opdrachtformulier zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dient u dit binnen 14 dagen kenbaar te maken bij Dierenverzorging Spin & Kwispel.

Artikel 3- Rechten en plichten opdrachtnemer

Dierenverzorging Spin & Kwispel verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten te verlenen.
Dierenverzorging Spin & Kwispel zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en, tegen meerprijs, de extra diensten die door Dierenverzorging Spin & Kwispel aangeboden worden.
Dierenverzorging Spin & Kwispel verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
Dierenverzorging Spin & Kwispel is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst te verbreken als blijkt dat opdrachtgever de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft.
Over de periode dat het huisdier verzorgd wordt door Dierenverzorging Spin & Kwispel is opdrachtgever de prijs per dag verschuldigd die op het (online) opdrachtformulier door de opdrachtgever aangegeven is is.
Dierenverzorging Spin & Kwispel behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtnemer verplicht zich deze aanpassingen aan opdrachtgever tijdig door te geven. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Artikel 4- Rechten en plichten opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht bij het tekenen van het opdrachtformulier, de persoonlijke gegevens van zichzelf en het huisdier te vermelden op het opdrachtformulier, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode. Mocht het formulier online zijn ingevuld is dit ook geldend na akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden.
Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Dierenverzorging Spin & Kwispel voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste gegevens met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor voldoende voeding en alle verzorgingsproducten voor het huisdier voor de gehele periode dat Dierenverzorging Spin & Kwispel de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat, zal Dierenverzorging Spin & Kwispel er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product zal, in combinatie met een meerprijs, doorberekend worden aan opdrachtgever. (zie extra diensten).
Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Dierenverzorging Spin & Kwispel toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier en alle benodigde verzorgingsproducten van het dier waarop de overeenkomst van toepassing is.

Artikel 5- Inschrijving

Van iedere reservering voor de diensten van Dierenverzorging Spin & Kwispel wordt een (online) opdrachtformulier gemaakt. U dient voor het invullen van dit formulier op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.
Het opdrachtformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
Bij inschrijving wordt het opdrachtformulier door opdrachtgever ingevuld en door opdrachtgever en Dierenverzorging Spin & Kwispel ondertekend. Aan opdrachtgever zal een kopie-exemplaar van het opdrachtformulier worden gegeven of online na invullen automatisch verzonden.

Artikel 6- Reserveringssom

Na reservering door opdrachtgever is Dierenverzorging Spin & Kwispel gerechtigd van opdrachtgever de totaalprijs te verlangen voor de werkelijke aanvang van de opdracht.
Indien dit bedrag niet is voldaan zoals op de factuur aangegeven staat vervalt het recht op reservering tenzij schriftelijk anders afgesproken. Bezwaren tegen de hoogte van deze som of het niet betalen schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien een reservering ongedaan gemaakt wordt buiten een termijn van 30 dagen voor de aanvangsdatum van de verzorgopdracht, is de opdrachtgever een reserveringssom van 25% verschuldigd. Binnen een termijn van 30 dagen voor de aanvangsdatum van de verzorgopdracht, is de opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd. Uitzondering hiervan is het overlijden van het huisdier. Opdrachtgever moet hiervan wel een bewijsstuk van de dierenarts kunnen tonen.

Artikel 7- Betaling

Alle prijzen weergegeven op de prijsopgaven zijn inclusief B.T.W.
Dierenverzorging Spin & Kwispel is verplicht een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
Het totaal verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de opdracht in het bezit te zijn van Dierenverzorging Spin & Kwispel.
Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de opdrachtovereenkomst, (bijvoorbeeld bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever) is Dierenverzorging Spin & Kwispel gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.
Opdrachtgever ontvangt een bewijs van betaling indien gewenst van Dierenverzorging Spin & Kwispel.
In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is Dierenverzorging Spin & Kwispel gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8- Ziekte en/of overlijden van het huisdier

Opdrachtgever machtigt hierdoor Dierenverzorging Spin & Kwispel om in geval van ziekte van het huisdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie voorkomen.
Indien het huisdier tijdens het contract onverhoopt komt te overlijden, kan Dierenverzorging Spin & Kwispel bij twijfel van de toedracht sectie laten verrichten. Dit gebeurt altijd in overleg met opdrachtgever. De kosten van de sectie komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9- Aansprakelijkheid

Opdrachtgever verplicht zich om Dierenverzorging Spin & Kwispel, in geval van een onvoorziene omstandigheid, zo spoedig mogelijk hiervan in kennis te stellen.
Dierenverzorging Spin & Kwispel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ziekte of overlijden van het huisdier.
Indien Dierenverzorging Spin & Kwispel aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die opdrachtgever lijdt als gevolg van niet-nakoming door Dierenverzorging Spin & Kwispel van haar verplichtingen van de opdracht, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst.

Artikel 10- Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel
Spin & Kwispel verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:
Niet zal dupliceren
Niet zal voorzien van adres
Zorgvuldig in huis zal bewaren
Slechts die dagen bij zich draagt waarop de opdracht moet worden voldaan
Slechts zal gebruiken ten behoeve van de gegeven opdracht
Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden
Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal Spin & Kwispel de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
Spin & Kwispel kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.

Artikel 11- Geschillen en toepasselijk recht

In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Algemene voorwaarden extra diensten (indien van toepassing)

Artikel 1- Algemeen

Gebruik van de extra diensten van Dierenverzorging Spin & Kwispel is uitsluitend mogelijk in combinatie met, en gedurende van, de dierverzorging aan huis.
Uitvoering van een extra dienst is uitsluitend mogelijk op dagen dat uw dier door opdrachtnemer verzorgd wordt.

Artikel 2- Anti-vlooienbehandeling

Het aanvullen van dierbenodigdheden en het geven van een antivlooien-behandeling aan uw dier(en) en huis zullen plaatsvinden indien Dierenverzorging Spin & Kwispel dit nodig acht en de gezondheid van uw dier(en) te beschermen. De kosten van deze activiteiten zullen aan de opdrachtgever worden belast conform de prijslijst van de opdrachtnemer.
Bij toepassing van een anti-vlooienbehandeling kan nimmer de garantie worden gegeven tot volledige beheersbaarheid van de plaag.

Artikel 3- Plantenverzorging

Verzorging van de planten, zal geschieden naar best mogelijk kunnen van Dierenverzorging Spin & Kwispel. Dierenverzorging Spin & Kwispel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan aan de planten gedurende de opdrachtperiode.
Indien opdrachtgever specifieke verzorgingsproducten gebruikt voor zijn/haar planten, dienen deze producten gedurende de opdrachtperiode voldoende mate aanwezig te zijn. Indien een tekort ontstaat aan een of meerdere verzorgingsproducten, zal Dierenverzorging Spin & Kwispel op eigen initiatief zorgdragen voor de aanschaf van hetzelfde of een vergelijkbaar product. De hiervoor gemaakte kosten zullen inclusief meerprijs aan de opdrachtgever worden doorbelast.

Versie 16 mei 2020

 

Privacy statement Spin & Kwispel

 

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon die door middel van deze gegevens rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Het begrip “persoonsgegeven” is breed. Onder persoonsgegevens vallen bijvoorbeeld: een gebruikersnaam, een naam, een foto, een BSN-nummer, een intern registratienummer, een adres, een telefoonnummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam, een IP adres etc. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijke/publiek toegankelijke en professionele/niet professionele informatie. Persoonsgegevens kunnen soms automatisch worden doorgegeven, bijvoorbeeld door het bezoeken van deze website, waarbij uw IP-adres verstrekt wordt.

Wanneer

Spin & Kwispel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Spin & Kwispel en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van het contactformulier op deze website of op andere wijze verstrekt.

DOELEN

De persoonsgegevens die Spin & Kwispel verwerkt worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. voor het verrichten van haar werkzaamheden;
  2. voor het factureren van haar werkzaamheden;
  3. om u te informeren over actualiteiten en diensten;
  4. voor het analyseren en verbeteren van de dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);

HOE LANG HONDENSCHOOL SPIN & KWISPEL GEGEVENS BEWAART

Spin & Kwispel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld te realiseren. Als er gegevens worden bewaard, dan is dat maximaal 7 jaren.

 

DELEN MET ANDEREN

Spin & Kwispel zal zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dat moet in het kader van een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of de bedrijfsvoering van Spin & Kwispel. Wanneer dat laatste nodig is, dan worden de benodigde gegevens slechts verstrekt in het kader van een verwerking, op basis van instructies van Spin & Kwipsel en in overeenstemming met het Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Spin & Kwispel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, om daarmee de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw apparaat (bijvoorbeeld een pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Cookies kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld het onthouden van een loginnaam of instellingen, het verzamelen van surfinformatie (profiling) en/of het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie).Via cookies kan Spin & Kwispel inzage krijgen in haar websitebezoek (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). U kunt cookies zelf verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser.

GOOGLE ANALYTICS

Spin & Kwispel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe de vermeldingen van Spin & Kwispel bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Spin & Kwispel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Spin & Kwispel heeft hier geen invloed op.

Spin & Kwispel heeft Google geen toestemming gegeven om via Spin & Kwispel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen per:

email               :

telefoon                       :

post                 :

Spin & Kwispel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

VOORWAARDEN WEBSHOP

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van spinenkwispel.nl bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven.
Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door spinenkwispel.nl. Dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Levering

Het afleveren van uw goederen geschiedt binnen 7 werkdagen. Mocht dit op één of andere manier niet lukken dan wordt u daarvan binnen dezelfde termijn op de hoogte gesteld.
De levering geschiedt te allen tijde via een dealer bij u in de buurt.

Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen.
Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van reden annuleren.
Dit kunt u schriftelijk doen door middel van een e-mailbericht naar [email protected]

Garantiebepaling

Op de producten die u bij Spin & Kwispel koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit houdt in dat de producten datgene doen of zijn wat je er redelijk van mag verwachten. Mocht er desondanks toch een probleem zijn, dan proberen we dat uiteraard zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Neem in dat geval contact met ons op via: [email protected] In geval van gebreken zullen wij de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.
Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Vandaag verzonden

Op werkdagen voor 16:00

14 dagen bedenktijd

Op fysieke producten

Veilig betalen

Dankzij iDeal en SSL-verbinding

Gratis verzending

Vanaf €80,00 met code 'Gratis verzending'